Diplomová práce 2018

Diplomová práce Mapa hor – Adam Kašpar, AVU, 2018

  • Jiné místo / Another Place, AVU
  • Adam Kašpar (Ateliér malířství IV / Škola Martin Mainer)

 

 

Mapa hor

Malířská studie přírodních poměrů Jeseníků se zvláštním důrazem na geologickou stavbu a vizuální mapování přirozených lesů. Hory (potažmo příroda) nazírané jako fyzické / duševní / duchovní bytí, jako orgán živoucího těla Země, nedefinitivní, progresivně hnětený časem a silami mimo lidskou představivost. Východiska jak malířská, tak myšlenková, nalézaná v romantické vědě a realistickém malířství devatenáctého století, jmenovitě například ve sféře
přírodovědecky-estetického přístupu Johna Ruskina. Malířské zviditelňování struktur skal a kamenů se snahou uvědomit si jejich stavbu a jejich souvislost se stavbou větších celků. Malířství zde slouží jako nástroj vizuálního studia přírody, jako nástroj chápání sebe sama jako části Země.

 

A Map of the Mountains

A painted study of the natural state of the Jeseník Mountains, with a special emphasis on the geological structure and visual mapping of natural forests. Mountains (and nature in general) are seen as a physical/spiritual/mental being, as an organ of the living body of the Earth, as undefined, progressively kneaded by time and forces beyond the human imagination. My starting point both for painting and for my train of thought is found in the romantic science and realistic painting of the 19th century, specifically in the natural-aesthetic approach of John Ruskin. The painted depiction of the textures of rocks and mountain faces represented an attempt at becoming aware of their construction and their relationship to the structure of even greater wholes. Painting here serves as a tool for the visual study of nature, as an instrument for understanding ourselves as belonging to the Earth.

 

 

 

MAPA HOR

Je souborem vytvářených v roce 2017/18, především během osmi měsíců, které jsem strávil v Žárové u Velkých Losin. A také mou diplomovou prací.

Mapa hor je malířská studie přírodních poměrů Jeseníků se zvláštním důrazem na geologickou stavbu a vizuální mapování přirozených lesů. Hory (potažmo příroda) nazírané jako fyzické / duševní / duchovní bytí, jako orgán živoucího těla Země, nedefinitivní, progresivně hnětený časem a silami mimo lidskou představivost. Východiska jak malířská, tak myšlen­ková, nalézaná v romantické vědě a realistickém malířství devatenáctého století, jmenovitě například ve sféře přírodovědecky-estetického přístupu Johna Ruskina. Malířské zviditelňování struktur skal a kamenů se snahou uvědomit si jejich stavbu a jejich souvislost se stavbou větších celků. Malířství zde slouží jako nástroj vizuálního studia přírody, jako nástroj chápání sebe sama jako části Země.

 

Hlavními celky jsou:

Obrazy skalních profilů malované se snahou o čtení a pochopení vnitřních struktur - žil, zlomů a vrás jakožto anatomických jevů velikého těla Země.

Kniha coby deníkový záznam o mém pobytu na horách, subjektivně laděná geologická skripta, atlas různých tváří hor, makro i mikroskopických. Vzorník myšlenek, obrazů, a náhledů na to čím Hory vlastně jsou.

Sbírka hornin Jeseníků, shromažďovaná celý rok na terénních výpravách a pochůzkách, zachycující něco málo z pestrosti krystalických světů, po nichž šlapeme, už z podstaty překonávající cokoliv co vůbec může být řečeno, myšleno, nebo namalováno.